Thời sự - Chính trị

Với mục đích nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh khảo sát để nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất; tiến độ thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư theo giấy phép đầu tư đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện một phần; sử dụng sai mục đích. Theo đó, trên địa bàn huyện có nhiều công trình, Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện:

Cụm công nghiệp bắc Cửa Việt (Hạ tầng điểm làng nghề thủy sản TT Cửa Việt;Đường giao thông nối QL9 đến khu chế biến thủy sản Cửa Việt và các xã vùng Đông Gio Linh, huyện Gio Linh và công trình Kè chống xói lở khẩn cấp đê hữu sông Bến Hải; sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa Tân Bích; Kè Cát Sơn - hữu Bến Hải; Dự án khu neo đậu tránh trú bão Bắc Cửa Việt; Đê cát Gio Linh; Cửa hàng xăng dầu Linh Thượng; Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Đông Hà,..

Sau khi làm việc tại huyện, đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa tại các địa phương./.